گزارش تصویری بهره برداری از پردیس رسانه و هنر شهرداری تبریز و آیین افتتاح نمایشگاه عکس درفراق دوست سیدحمیدموسویان غازانی - مهر تبریز گزارش تصویری بهره برداری از پردیس رسانه و هنر شهرداری تبریز و آیین افتتاح نمایشگاه عکس درفراق دوست سیدحمیدموسویان غازانی - مهر تبریز