گزارش تصویری روزمحیط بان و احداث یادمان شهدای خدمت وکلنگ زنی توسط سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست - مهر تبریز گزارش تصویری روزمحیط بان و احداث یادمان شهدای خدمت وکلنگ زنی توسط سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست - مهر تبریز