گزارش تصویری نشست خبری مدیرکل روابط عمومی محیط زیست کشور باهدف تشریح برنامه های سفر رییس سازمان محیط زیست کشور به آذربایجان شرقی - مهر تبریز گزارش تصویری نشست خبری مدیرکل روابط عمومی محیط زیست کشور باهدف تشریح برنامه های سفر رییس سازمان محیط زیست کشور به آذربایجان شرقی - مهر تبریز