گزارش تصویری سلسله نشستها با اصحاب رسانه باموضوعیت رسم خدمت دستگاهای اجرای آذربایجان شرقی بخش چهارم - مهر تبریز گزارش تصویری سلسله نشستها با اصحاب رسانه باموضوعیت رسم خدمت دستگاهای اجرای آذربایجان شرقی بخش چهارم - مهر تبریز