چرا شهرداری تبریز به دنبال حذف نمک پاشی در بارش برف است - پایگاه خبری و اطلاع رسانی مهر تبریز چرا شهرداری تبریز به دنبال حذف نمک پاشی در بارش برف است - پایگاه خبری و اطلاع رسانی مهر تبریز چرا شهرداری تبریز به دنبال حذف نمک پاشی در بارش برف است - پایگاه خبری و اطلاع رسانی مهر تبریز