مهرتبریز-اعضای شورای اسلامی شهر تبریز از معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز و دیگر تدوین کنندگان شیوه نامه سامانه شفافیت تقدیر کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ در دویست و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تبریز، از همکاران تدوین شیوه نامه سامانه شفافیت شهرداری تبریز تقدیر شد.

در این جلسه از مرتضی موحدنیا معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز، بهرام ایران نژاد، سعید نهایی، فرزاد نظیری، سجاد ریاضی و تورج روشنایی به عنوان همکاران تدوین شیوه نامه سامانه شفافیت تقدیر شد.

دستورالعمل سامانه شفافیت شهرداری تبریز که شامل ۴۲ ماده و چهار تبصره است، در جلسه روز گذشته شورای اسلامی شهر تبریز بررسی و به تصویب رسید.

print