مهرتبریز-در راستای مکانیزاسیون فرایندهای حوزه حمل و نقل بار درون شهری سامانه جامع حمل و نقل بار راه اندازی می شود.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛بهنام فرشادی گفت: در راستای مکانیزاسیون فرایندهای حوزه حمل و نقل بار درون شهری و حومه شهرداری تبریز و به درخواست سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار، سامانه جامع حمل و نقل بار آماده بهره برداری شد.
وی خاطر نشان کرد طی جلسات متعدد کارشناسی با حضور کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان مدیریت بر حمل و نقل بار شهرداری تبریز، ضمن بررسی های نهایی شروع عملیات تهیه سامانه مذکور از طریق برگزاری مناقصه انجام پذیرفت .
فرشادی یادآور شد: سازماندهی رانندگان، ناوگانها و شرکتهای فعال در حوزه حمل و نقل بار درون شهری و ایجاد سامانه کنترل، نظارت و بازرسی الکترونیکی و همچنین سازماندهی، کنترل و نظارت بر صدور مجوزهای جابجایی کالای خطرناک و محموله های ترافیکی و پرداخت الکترونیکی عوارض و صدور الکترونیکی مجوز ها بدون مراجعه حضوری، با اجرای کامل این سامانه محقق می شود.

print